W nawiązaniu do pojawiających się w przestrzeni publicznej sprzecznych doniesień dotyczących planu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. informuje, że przekazując komunikat dotyczący zakwalifikowania do planu ograniczeń, wykonuje obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Rady Ministrów z 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego [Dz. U. z 2021 r. poz. 549]. Powyższa informacja ma charakter prewencyjny i nie jest równoznaczna z wprowadzeniem ograniczeń w poborze gazu ziemnego. Informuje ona jedynie o odpowiedniej kwalifikacji odbiorców, którzy – na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej – mogą podlegać ewentualnym ograniczeniom w poszczególnych stopniach zasilania.

Przesyłanie pism z informacją o zatwierdzeniu planu ograniczeń jest czynnością rutynową, wykonywaną przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych gazu, corocznie po zatwierdzeniu planu ograniczeń przez Urząd Regulacji Energetyki i nie wynika z bieżącej sytuacji na rynku gazu.

W 2021 roku miała miejsce istotna zmiana przepisów, wprowadzająca kolejne stopnie zasilania (11. i 12. stopień zasilania), czego efektem jest konieczność ujęcia w planie ograniczeń większej liczby odbiorców. Celem tych działań jest zapewnienie dostaw gazu dla odbiorców chronionych, w szczególności gospodarstw domowych.

Szczegółowe informacje na temat planu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego i podstawy prawnej tego działania znajdują się na stronie https://www.psgaz.pl/plan-ograniczen.

Ewentualną decyzję o wprowadzeniu ograniczeń podejmuje Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw energii. Dopiero w przypadku podjęcia takiej decyzji GAZ-SYSTEM, jako Operator Gazociągów Przesyłowych, opublikuje na swojej stronie internetowej https://www.gaz-system.pl/ komunikat, w którym poda, jaki stopień zasilania obowiązuje. Komunikat ten będzie również podawany na antenie Programu I Polskiego Radia.

Źródło informacji: Polska Spółka Gazownictwa

Źródło informacji: Polska Spółka Gazownictwa

Komentarze

Dodaj komentarz