Informacja reklamowa Treść niniejszego komentarza ma wyłącznie cel marketingowy, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w przeciwieństwie do bardziej popularnego i lepiej znanego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego nie jest dobrym rozwiązaniem dla wszystkich inwestorów. Jego największą wadą jest mniejsza płynność.

Jeśli postanowiliśmy zainwestować swoje oszczędności w Fundusz Inwestycyjny Otwarty, to zostajemy właścicielami jednostek uczestnictwa, których możemy w każdej chwili się pozbyć. Pozbyć, czyli sprzedać wycofując się z inwestycji, a fundusz ma prawnie zagwarantowany obowiązek jego odkupienia na każde nasze żądanie.

Inaczej sytuacja wygląda w wypadku Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (FIZ). W tym wypadku jesteśmy właścicielami nie jednostek uczestnictwa, ale certyfikatów inwestycyjnych. To papiery wartościowe, które jednak można sprzedać wyłącznie w określonych terminach. A więc nie w każdym momencie możemy wycofać się z inwestycji, co wcale nierzadko oznacza nawet kilkumiesięczną zwłokę w odzyskaniu pieniędzy.

Alternatywą może być sprzedaż certyfikatów inwestycyjnych na giełdzie, co jest możliwe tylko w przypadku funduszy inwestycyjnych zamkniętych publicznych. Należy jednak pamiętać, że płynność tych certyfikatów jest zazwyczaj niska, a ich sprzedaż często wiąże się z uzyskaniem ceny niższej od ich rzeczywistej wartości.

FIZ to większa elastyczność, ale i większe ryzyko

Istotna jest także różnica dotycząca publikowania wyceny funduszy otwartych i zamkniętych. W obu wypadkach wycena jest podawana regularnie, ale o ile w wypadku FIO oznacza to codzienną wycenę, to wiele Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych podaje wycenę znacznie rzadziej, na przykład co tydzień lub co miesiąc, a niektóre nawet co kwartał.

Zaletą FIZ jest natomiast ich większa elastyczność, co oznacza więcej możliwości dla zarządzającego funduszem zamkniętym. Dotyczy to na przykład możliwości inwestowania w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – w FIO można inwestować wyłącznie w publiczne spółki akcyjne – w wierzytelności. W funduszach zamkniętych zarządzający ma też mniejsze ograniczenia dotyczące limitów inwestycyjnych, co daje możliwość osiągnięcia większego zysku. Z drugiej strony oznacza to jednak również większe ryzyko.

FIZ raczej dla zamożnych

Istnieje jeszcze jedno ograniczenie, które powoduje, że Fundusze Inwestycyjne Zamknięte (FIZ) nie są instrumentem dla każdego. O ile, aby rozpocząć inwestowanie w Fundusz Inwestycyjny Otwarty, wystarczy nam 500-1000 zł, o tyle w przypadku FIZ limit jest znacznie wyższy. Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych, certyfikaty inwestycyjne pierwszej emisji mogą być przydzielone uczestnikom, jeśli każdy certyfikat został opłacony przed jego wydaniem w wysokości nie mniejszej niż równowartość 40 000 euro w złotych, ustaloną na podstawie średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu sporządzenia warunków emisji. Choć bywają korzystniejsze okazje, to jednak trudno znaleźć taki Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, do którego wejście będzie niższe niż 10 tys. zł.

Zastrzeżenia prawne

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny, nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa. Nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych. Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego. 

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszym dokumencie, ponosi wyłącznie inwestor.

Komentarze

Dodaj komentarz