Wyniki finansowe Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) za II kwartał 2022 r., biorąc pod uwagę wyjątkowo trudną sytuację makroekonomiczną, pozostają na solidnym poziomie. Dodatkowo, w 2021 r. Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW) zanotowała wzrost przychodów, który pozwolił na wypłatę dywidendy akcjonariuszom na poziomie 2,74 zł za akcję – o 14 groszy więcej niż pierwotnie zakładano w polityce dywidendowej. „Jesteśmy przewidywalną dywidendową spółką” – komentuje Izabela Olszewska, członek zarządu GPW.

Dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie drugi kwartał 2022 r. nie był łatwy. Szereg „czarnych łabędzi” – nieprzewidywalnych zdarzeń takich, jak wojna w Ukrainie, światowy kryzys energetyczny, podwyżka stóp procentowych, wysoka inflacja i osłabienie złotego oraz związane z nimi obawy inwestorów spowodowały zmniejszenie ilości transakcji giełdowych, a także spadek przychodów GPW z rynku finansowego. Mimo to przychody Grupy GPW w II kwartale 2022 r. wzrosły o 1,2 proc. w porównaniu do II kw. 2021 r. i wyniosły 99,1 mln zł.

W II kwartale 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPW zdecydowało o wypłacie 115,0 mln zł dywidendy, co daje 2,74 zł na akcję i stanowi 71,3 proc. skonsolidowanego zysku netto GK GPW za rok obrotowy 2021 r. przypadającego akcjonariuszom GPW i skorygowanego o udział w jednostkach stowarzyszonych. Stopa dywidendy liczona według kursu zamknięcia z dnia odcięcia prawa do dywidendy wyniosła 7,5 proc.

„To więcej niż pierwotnie planowane 2,6 zł na akcję. Jesteśmy przewidywalną dywidendową spółką, dokonującą dywersyfikacji po stronie finansowej i biznesowej” – podkreśliła Izabela Olszewska.

Wskazała, iż pomimo skomplikowanej sytuacji makroekonomicznej drugi kwartał owocował w ważne dla Grupy Kapitałowej wydarzenia: przyjęcie GPW na pełnoprawnego członka Światowej Federacji Giełd, podpisanie umowy nabycia akcji oraz umowy wspólników dotyczących nabycia przez GPW 65,03 proc. akcji w Armenia Securities Exchange oraz powołanie członków zarządu na nową kadencję.

Dodała, że z analizy 5-letnich okresów funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wynika, iż w okresie 2017-2021 – średnie zyski netto wzrosły o 38 proc. w porównaniu do poprzedniej pięciolatki.

Grupa kapitałowa GPW, odpowiadając na potrzeby rynku wprowadza wiele nowych produktów i usług, a także wdraża ważne inicjatywy, jak standardy ESG (środowisko, odpowiedzialność społeczna, ład korporacyjny).

„Tematyka ESG jest regularnie przedmiotem omówienia przez Zarząd GPW, Komitet ESG oraz Radę Grupy. Prowadzimy warsztaty i wykłady skierowane do pracowników w zakresie zagadnień ESG, opublikowaliśmy raport zintegrowany, który przedstawia informacje na temat strategii i modelu tworzenia wartości, ładu korporacyjnego i etyki, wpływu społecznego oraz środowiskowego GK GPW. Realizujemy także działania edukacyjne jak cykl szkoleń dla inwestorów indywidualnych oraz działamy na rzecz promocji i rozwoju rynku zielonych obligacji” – wyjaśniła Izabela Olszewska.

Przychody Grupy Kapitałowej w II kwartale 2022 r. wzrosły o 1,2 proc. rok do roku i wyniosły 99,1 mln zł. Wyższe niż przed rokiem przychody GPW wynikają przede wszystkim z wyższych przychodów z rynku towarowego, przy jednoczesnym spadku przychodów z rynku finansowego.

Jak wskazał Piotr Kajczuk, dyrektor finansowy GPW, niższe o 2,4 mln zł (-3,9 proc. rdr) przychody z rynku finansowego w II kw. 2022 r. wynikają głównie ze spadku przychodów z obrotu akcjami oraz innymi instrumentami udziałowymi o 5,9 mln zł (-17,5 proc. rdr).

„Mimo to, spółka zanotowała wzrost przychodów z tytułu obrotu instrumentami pochodnymi o 32,5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku, innych opłat od uczestników rynku (wzrost 68 proc. rdr), obsługi emitentów (wzrost o 6,3 proc. rdr), a także sprzedaży danych z rynku finansowego (wzrost o 4,9 proc. rdr)” – dodał.

GPW osiągnęła w II kwartale 2022 r. zysk netto na poziomie 38,1 mln zł, co w porównaniu z analogicznym okresem w 2021 r. oznacza spadek o 15,5 proc., będący w głównej mierze rezultatem wzrostu kosztów operacyjnych o 22,6 proc. Na te wyniki miały wpływ nakłady inwestycyjne Grupy Kapitałowej GPW poniesione w pierwszym półroczu 2022 r.

„Jesteśmy na ostatniej prostej. Dodatkowe produkty i dodatkowi klienci to nasz potencjał przychodowy” – podsumowała Izabela Olszewska.

Wskazała również, że po wakacjach zarząd GPW zaczyna intensywne prace nad opracowaniem nowej strategii rozwoju GK GPW na lata 2023-2027. Dokument powinien zostać przyjęty w marcu 2023 r.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Komentarze

Dodaj komentarz