Zaktualizowane zasady wyboru projektów energetycznych, które otrzymają wsparcie UE, zostały w środę nieformalnie uzgodnione przez posłów do PE i słoweńską prezydencję Rady UE. Fundusze unijne mają wspierać wodór, wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla. Według ustaleń, do finansowania unijnego nie będą już kwalifikować się projekty bazujące na gazie ziemnym.

Projekt przepisów określa kryteria i metodologię wyboru projektów energetycznych będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (PCI), takich jak linie przesyłowe wysokiego napięcia, rurociągi, magazyny energii lub inteligentne sieci, które skorzystałyby z przyspieszonych procedur administracyjnych i kwalifikowałyby się do otrzymania funduszy unijnych. Celem jest dostosowanie obowiązującego rozporządzenia do celów unijnego Zielonego Ładu.

Podczas negocjacji europosłowie poparli m.in. finansowanie rozwoju infrastruktury wodorowej, takiej jak elektrolizery, a także wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla. Kwalifikujące się projekty powinny również stymulować integrację rynku i zwiększać bezpieczeństwo dostaw – głosi uzgodniony tekst.

Wybrane projekty będą musiały pomóc krajom UE w odejściu od stałych paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf i łupki naftowe. PE wskazuje, że eurodeputowani zapewnili w czasie negocjacji finansowanie projektów, które zmieniają przeznaczenie istniejącej infrastruktury gazu ziemnego na transport lub magazynowanie wodoru w okresie przejściowym. Projekty te kwalifikowałyby się do otrzymania pomocy finansowej UE do 31 grudnia 2027 r.

„Posłowie zapewnili również silniejsze zaangażowanie zainteresowanych stron w proces selekcji oraz szerszą reprezentację różnych sektorów w konsultacjach. Naciskali również na wzmocnienie projektów morskich źródeł energii odnawialnej i ułatwienie ich integracji z sieciami UE w celu osiągnięcia unijnych celów neutralności klimatycznej oraz celu 300 GW” – podkreślono w komunikacie PE.

Zgodnie z ustaleniami, projekty bazujące na gazie ziemnym nie będą już kwalifikować się do finansowania unijnego. Tymczasowe odstępstwo ma pozwolić jednak Cyprowi i Malcie na sfinansowanie po jednym projekcie wykorzystującym gaz ziemny z myślą o przyłączeniu ich do sieci UE na ściśle określonych warunkach.

Europosłowie zaznaczają, że kwalifikujące się projekty muszą być zgodne z zasadą „przede wszystkim efektywność energetyczna”, która zakłada, że oszczędność energii to najłatwiejszy sposób na zaoszczędzenie pieniędzy dla konsumentów i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Koszt projektów będzie musiał zapobiegać nieproporcjonalnemu obciążeniu konsumentów, zwłaszcza jeśli mogłoby to prowadzić do ubóstwa energetycznego.

PE podkreśla, że prawodawstwo nie wpłynie na prawo kraju do decydowania o sposobie wykorzystania swoich zasobów energetycznych i definiowania własnego koszyka energetycznego.

Nieformalne porozumienie będzie teraz musiało zostać formalnie zatwierdzone przez europarlament i Radę UE, aby mogło wejść w życie. Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii będzie głosować nad tekstem 26 stycznia 2022 r.

Źródło informacji: EuroPAP News

Źródło informacji: EuroPAP News

Komentarze

Dodaj komentarz