Mediacje są wykorzystywane w wielu dziedzinach życia. Dzięki nim można rozwiązać spór, dojść do porozumienia. Wiele osób korzysta z mediacji rodzinnych, które pomagają w dojściu do porozumienia, ustaleniu spornych kwestii, przyczyniają się do zakończenia konfliktu. Na czym dokładnie polegają mediacje rodzinne? Kiedy warto z nich skorzystać? Jakich spraw najczęściej dotyczą?

Co to są mediacje rodzinne?

Mediacje rodzinne są poufną metodą rozwiązywania sporu między członkami rodziny, najczęściej małżonkami lub rodzicami. Rodzina, razem z mediatorem spotyka się i próbuje dość do porozumienia w sprawach, co do których mają odmienne zdanie. Podstawowym celem mediacji jest spotkanie stron i zakończenie sporu. Należy pamiętać, że udział w postępowaniu mediacyjnym musi być dobrowolny i dwie strony konfliktu muszą się na to zgodzić. Mediatora wspólnie wybierają strony konfliktu. Z jego pomocy można korzystać na każdym etapie postępowania sądowego. Więcej na temat mediacji rodzinnych można przeczytać na stronie https://mediana.sos.pl/baza-wiedzy/mediacja-w-sprawach-rodzinnych/.

Czego mogą dotyczyć mediacje rodzinne?

Jest wiele sytuacji, w których warto skorzystać z mediacji rodzinnych. Mediatorzy najczęściej pomagają rozwiązać konflikt i dojść do porozumienia w takich sprawach jak:

  • Rozwód i separacje;
  • Podział majątku wspólnego;
  • Ustalenie warunków rozstania;
  • Ustalenie sposobu, w jaki małżonkowie będą korzystać z mieszkania;
  • Ustalenie wysokości alimentów dla dzieci lub małżonka;
  • Ustalenie sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej;
  • Zarządzanie majątkiem dziecka,
  • Rozliczenie konkubinatu;
  • Ustalenie planu wychowawczego itp.

Oczywiście to nie wszystkie sprawy, w jakich mogą brać udział mediatorzy rodzinni. Jest ich o wiele więcej, dlatego warto spotkać się z bezstronnym mediatorem i omówić swój problem. Warto również pamiętać, że niektóre sprawy są wyłączone z udziału mediatora. Jest to m.in.: ustalenie ojcostwa lub macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie małżeństwa, pozbawienie władzy rodzicielskiej. Skierowanie do mediacji nie jest możliwe również wtedy, gdy jedna strona jest uzależniona, chora psychicznie, jest ofiarą lub sprawcą przemocy domowej.

Kim jest mediator?

Do przeprowadzenia mediacji potrzebna jest bezstronna osoba, czyli mediator. Może nim zostać osoba, która ma niezbędną wiedzę psychologiczną, pedagogiczną, z dziedziny prawa i socjologii. W Polsce ma określonych przepisów, mówiących, kto może zostać mediatorem. Nie jest potrzebne kierunkowe wykształcenie, wśród mediatorów są osoby z wykształcaniem wyższym, średnim, po kursach, szkoleniach itp. Wymagania, jakie muszą spełnić osoby zajmujące się prowadzeniem mediacji, zawarte w Kodeksie Cywilnym to m.in.: brak statusu sędziego, wiedza i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji, wiek minimum 26 lat, dobra znajomość języka polskiego. Niektórzy mediatorzy są wpisani na listy stałych mediatorów prowadzone przez prezesów sądów okręgowych. Bardzo ważne są praktyczne umiejętności prowadzenia mediacji, bezstronność, neutralność, umiejętność równego traktowania stron konfliktu.

Dobry mediator musi stworzyć spokojną przestrzeń, w której małżonkowie mogą wypracować porozumienie. Mediatora można wybrać samodzielnie lub skorzystać z pomocy osoby, którą wskaże sąd. Osoba prowadząca mediacje musi dbać o tym, aby rozmowy odbywały się w kulturalnej atmosferze, z szacunkiem, bez wzajemnego obwiniania się i zrzucania na siebie winy. Mediator nikogo nie ocenia, nie staje po stronie żadnej osoby. Ma obowiązek zachowania tajemnicy mediacji, nie może być świadkiem w postępowaniu sądowym, chyba że strony zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy mediacji. Wybierając mediatora, warto zwrócić uwagę, w jakiej dziedzinie się specjalizuje. W Polsce działa wielu mediatorów, którzy pomagają w rozwiązywaniu konfliktów i sporów. Przeprowadzeniem mediacji mogą zajmować się prawnicy, pedagodzy, psycholodzy, prawnicy czy ekonomiści. 

Jak wygląda postępowanie mediacyjne w sprawach rodzinnych?

O przeprowadzenie mediacji można starać się samemu, wniosek mogą złożyć dwie strony, a także może wyznaczyć go sąd, na podstawie postanowienia. Po wybraniu lub ustaleniu neutralnego mediatora odbywa się posiedzenie mediacyjne. Możliwe jest spotkanie indywidualne lub ze stronami. W pierwszym przypadku mediator przekazuje stanowiska każdej ze stron sporu. Spotkanie może odbyć się w budynku sądu, a także innym, wyznaczonym miejscu np. mieszkaniu stron konfliktu czy biurze mediatora. Mediator zobowiązany jest do sporządzenia protokołu mediacji (oraz ugody, jeżeli została zawarta), który musi przekazać do sądu, a także do każdej ze stron.

Jaka jest wysokość wynagrodzenia mediatora?

Osoby, które chcą skorzystać z mediacji, muszą liczyć się z określonymi opłatami. Najczęściej koszty mediacji ponoszą strony po równo. Jeżeli mediator został przyznany przez sąd, to jego wynagrodzenie wynosi w sporach niemajątkowych 60 zł za pierwsze posiedzenie mediacyjne, a za kolejne posiedzenie – 25 zł. Jeżeli postępowanie dotyczy praw majątkowych, wynagrodzenie mediatora to 1% wartości przedmiotu. Jeżeli strony samodzielnie wybiorą mediatora, to opłaty są zależne od cennika ośrodka mediacyjnego. Warto to omówić przed rozpoczęciem mediacji. Do kosztów mediacji dolicza się także podatek VAT oraz wydatki mediatora poniesione w związku z prowadzeniem sprawy np. rachunki za telefon.

Mediacja w sprawach rodzinnych – korzyści

Mediacje są dużą pomocą dla osób, które samodzielnie nie mogą dość do porozumienia. Udział bezstronnej osoby pozwala nawiązać dialog, wyjaśnić trudne kwestie oraz dojść do porozumienia. Ważną korzyścią, jaka wynika z mediacji, jest przyśpieszenia zakończenia postępowania sądowego oraz redukcja kosztów z tym związanych. Dzięki mediacjom małżonkowie mogą swobodnie się wypowiedzieć, przedstawić swój punk widzenia, poprawić wzajemne stosunki. Jest to szczególne ważne, gdy spór dotyczy opieki nad dziećmi. Strony mogą także dojść do ugody i ustalenia jej na swoich warunkach. Mediacje to mniej stresu i nerwów, wynikających z braku porozumienia.

Mediacje w sprawach rodzinnych są dużą pomocą w wielu sprawach, dotyczących sporów między małżonkami lub rodzicami nieletnich dzieci. Warto z nich skorzystać, ponieważ z pomocą bezstronnej osoby można szybko dojść do porozumienia i uniknąć ciągnących się latami procesów sądowych.

Udostępnij w mediach społecznościowych

Komentarze

Dodaj komentarz