Na sesji plenarnej Konferencji w sprawie przyszłości Europy, która odbyła się w Strasburgu, podsumowano zalecenia dwóch europejskich paneli obywatelskich i krajowych paneli obywatelskich.

Na trzeciej sesji zgromadzenia plenarnego podsumowano 90 zaleceń przedstawionych przez panele poświęcone „demokracji europejskiej/wartościom i prawom, praworządności, bezpieczeństwu” i „zmianie klimatu, środowisku/zdrowiu”, a także powiązane zalecenia krajowych paneli obywatelskich.

Debata toczyła się na temat zaleceń dwóch europejskich paneli obywatelskich, które już zakończyły swoje prace i w których spotkało się – osobiście lub zdalnie – około 200 Europejczyków w różnym wieku i o różnych profilach, ze wszystkich państw członkowskich UE. Uczestnicy omawiali i opracowywali zalecenia związane z aktualnymi i przyszłymi wyzwaniami dla Europy.

Panel poświęcony „demokracji europejskiej, wartościom i prawom, praworządności, bezpieczeństwu” przyjął w grudniu 39 zaleceń podczas końcowej sesji w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji (Włochy). Panel zajmujący się „zmianą klimatu, środowiskiem, zdrowiem” spotkał się w styczniu w Polsce, w Kolegium Europejskim w warszawskim Natolinie, gdzie przyjął 51 zaleceń.

Europoseł, b. premier Belgii Guy Verhofstadt powiedział, że szczególnie uderzające było dla niego to, z jakim przekonaniem przedstawiciele obywateli bronili swoich zaleceń w debatach z doświadczonymi politykami.

„Oczywiste jest, że ci przedstawiciele liczą na konkretne dalsze działania uwzględniające ich szeroką wizję, a nie tylko na wybiórcze podejście. W ostatecznym rozrachunku trzeba będzie się zająć wszystkimi zaleceniami”.

Reprezentujący Radę UE minister do spraw europejskich Francji Clement Beaune przekonywał, że zgromadzenie plenarne musi uwzględniać zalecenia obywateli. Jak zaznaczył, jest to wyzwanie, z którym należy się zmierzyć wspólnie w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy.

„Cieszy nas, że dyskusje, w których uczestniczą obywatele, i wnoszony przez nich wkład wzbogacają priorytety Unii Europejskiej dla przyszłych pokoleń” – powiedział francuski minister.

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Dubravka Suica podkreśliła, że od samego początku miała pełne zaufanie do tego procesu, w którym przedstawiciele obywateli obradują, poszukując rozwiązań, jednak rezultat przerósł nawet te oczekiwania.

„Jestem pod wrażeniem wysokiej jakości zaleceń przyjętych przez europejskie i krajowe panele obywatelskie, które dotychczas zakończyły swoje prace. Jest zatem tym ważniejsze, aby obywatele mogli dostrzec w wynikach tych obrad to, co sami wnieśli, a następnie – by widzieli skutki osiągnięte dzięki konkretnym wynikom tej konferencji. Nasza demokracja zasługuje na tę ożywioną i konstruktywną debatę” – oznajmiła.

Dwa europejskie panele obywatelskie, które jeszcze nie przedstawiły swoich zaleceń, mają zakończyć prace w lutym. Posiedzenie panelu „UE w świecie/migracja” (spodziewane w dniach 11–13 lutego) zostanie zorganizowane przez Europejski Instytut Administracji Publicznej w Maastricht w Holandii. Panel „Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie/Edukacja, kultura, młodzież i sport/Transformacja cyfrowa” (który ma mieć miejsce w dniach 25–27 lutego) odbędzie się w Instytucie Spraw Międzynarodowych i Europejskich w Dublinie (Irlandia). Ich zalecenia zostaną omówione na kolejnej sesji plenarnej konferencji.

W zgromadzeniu plenarnym konferencji uczestniczą przedstawiciele Parlamentu Europejskiego (108), Rady UE (54 lub dwóch z każdego państwa członkowskiego) i Komisji Europejskiej (trzech), a także przedstawiciele wszystkich parlamentów narodowych (108) na równych prawach oraz obywateli (108). W ramach komponentu obywatelskiego w obradach uczestniczą przedstawiciele europejskich paneli obywatelskich (80), przedstawiciele wydarzeń krajowych lub krajowych paneli obywatelskich (27 lub po jednym z każdego państwa członkowskiego) oraz przewodniczący Europejskiego Forum Młodzieży.

Ponadto w charakterze członków uczestniczą przedstawiciele Komitetu Regionów i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (18 z każdego z nich), wybrani przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych (6 z każdego z tych organów) oraz przedstawiciele partnerów społecznych (12) i społeczeństwa obywatelskiego (8).

Inni członkowie kolegium komisarzy, w tym wysoki przedstawiciel Unii, są od czasu do czasu zapraszani do udziału w debacie, gdy omawiane są tematy wchodzące w zakres ich kompetencji.

Możliwe jest również zapraszanie przedstawicieli kluczowych zainteresowanych stron (tak jak miało to miejsce w dniach 21–22 stycznia w przypadku przedstawicieli krajów Bałkanów Zachodnich), agencji i organów UE, takich jak Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich Emily O’Reilly, a także podmiotów zaangażowanych w dialog między instytucjami europejskimi a kościołami, stowarzyszeniami lub wspólnotami religijnymi, a także organizacjami światopoglądowymi i niewyznaniowymi.

Zgromadzenie plenarne konferencji omawia pogrupowane według tematów zalecenia krajowych i europejskich paneli obywatelskich oraz informacje zgromadzone za pośrednictwem wielojęzycznej platformy cyfrowej, bez określonych z góry wyników.

W zależności od uzgodnionego stanowiska zgromadzenie plenarne przekaże swoje wnioski zarządowi konferencji, który z kolei we współpracy ze zgromadzeniem plenarnym i z zachowaniem pełnej przejrzystości opracuje sprawozdanie.

Wszyscy Europejczycy mogą nadal udzielać się w debacie za pośrednictwem wielojęzycznej platformy cyfrowej.

Źródło informacji: EuroPAP News

Udostępnij w mediach społecznościowych

Komentarze

Dodaj komentarz